Team der Klinischen Abt. für pädiatrische Kardiologie

  Leiter  

Univ. Prof. Dr. Andreas Gamillscheg

  1. Abt. Stellvertreter  

Univ. Prof. Dr. Martin Köstenberger (Stationsführender Oberarzt)

  Ambulanz- u. Stationsärzte  

Leiterin der Ambulanz:

Univ. Prof. Dr. Daniela Baumgartner (2. Abt. Stellvertreterin, EMAH)

OA Dr. Marlene Aschenbrenner (Karenz)

OA Dr. Ante Burmas (Leiter für pulmonale Hypertonie)

OA Dr. Andrea Fandl

OA Dr. Karin Finding

Dr. Tamara Fuchs

OA Dr. Sandra Renate Gasser (EMAH)

OA Dr. Gernot Grangl (Leiter Herzkatheterlabor, Strahlenschutzbeauftragter)

OA Dr. Stefan Kurath-Koller (Leiter f. Rhythmologie u. Herzschrittmacher)

OA Dr. Robert Maier (EMAH)

Univ. FÄ Dr. Sabrina Schweintzger

Ärzte in Ausbildung

Ass. Dr. Nathalie Nößler

Ass. Dr. Katharina  Meinel